Over Bovelander

Bovelander ethische gedragscode

Alle mensen die bij ons komen werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, ondertekenen voordat ze beginnen de Bovelander ethische gedragscode.

Waarom een Bovelander ethische gedragscode?

Een gedragscode is een formeel document dat de richtlijnen, regels en grenzen aangeeft voor de omgang tussen begeleiders en deelnemers om ongewenst gedrag te voorkomen en fungeert als toetssteen voor het gedrag van de begeleiders. Tevens geeft de gedragscode aan hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag. Het doel van de gedragscode is het bevorderen van het welzijn en de veiligheid van alle kinderen en begeleiders tijdens een Bovelanderevenement.

De vraag of iemand wel of niet de wet overtreedt, kan niet door het toepassen van deze gedragscode alleen beantwoord worden. De gedragscode biedt geen bescherming tegen rechtsvervolging aan wie zich strikt aan de letter ervan houdt. Evenmin kan iemand niet alleen op grond van het overtreden van het gestelde in de gedragscode juridisch strafbaar worden gesteld. Het zich gehouden hebben aan of het overtreden hebben van deze gedragscode kan echter wel als argument in juridische procedures aangevoerd worden, en, afhankelijk van de omstandigheden, als ontlastende dan wel belastende factor meegewogen worden in de oordeelsvorming.

Strafblad en verklaring omtrent gedrag (VOG)

Naast de ondertekening van de Bovelander ethische gedragscode verplichten wij een ieder die als begeleider bij een Bovelanderevenement betrokken is, op welke wijze dan ook, de Bovelander organisatie op de hoogte te stellen van een eventueel strafblad en stellen wij het zeer op prijs wanneer een begeleider een verklaring omtrent gedrag aan ons kan overleggen.

Wat te doen bij overschrijding van de gedragsregels?

Een begeleider heeft een voorbeeldfunctie. Hij dient maatregelen te nemen als hij grensoverschrijdend gedrag ziet. Ook als een ouder/verzorger grensoverschrijdend gedrag ziet, zouden we graag willen dat er maatregelen worden genomen.

Wat zijn de mogelijke stappen?

-  De persoon op zijn gedrag aanspreken
-  De eindverantwoordelijke op het evenement aanspreken op het gedrag van de persoon
-  Het Bovelanderkantoor inlichten via het telefoonnummer 023-5410330 of mailen naar:      jeroen@bovelander.nl
-  Aangifte doen bij de politie (in overleg met het slachtoffer) indien er een strafbaar feit is
   gepleegd

Vertrouwenspersoon

Bij ernstige zaken kan een vertrouwenspersoon advies geven aan het slachtoffer over eventueel te volgen stappen. Binnen Bovelander & Bovelander is dat: Jeroen Bovelander (023-5410330 of jeroen@bovelander.nl)