Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bovelander & Bovelander B.V.

Begripsomschrijvingen

Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van Bovelander & Bovelander.
Bovelander & Bovelander: de B.V. Bovelander & Bovelander gevestigd te Haarlem.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Bovelander & Bovelander aangaat.
Deelnemer: de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen Bovelander & Bovelander en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Bovelander & Bovelander.
Inschrijfformulier: formulier dat deel uitmaakt van de internetsite "www.bovelander.nl" van Bovelander & Bovelander of het formulier als zodanig door Bovelander & Bovelander verzonden.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen Bovelander & Bovelander en Opdrachtgever ter zake van een of meer door Bovelander & Bovelander ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.
Kampsom: de totale som van de door Bovelander & Bovelander - ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst - te verlenen diensten inclusief BTW

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bovelander & Bovelander gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of andere overeenkomsten.
Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.

Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand via schriftelijke aanmelding dan wel digitaal d.m.v. het Inschrijfformulier op www.bovelander.nl door de Opdrachtgever aan Bovelander & Bovelander.
Bovelander & Bovelander behoudt zich het recht deelnemers op een wachtlijst te plaatsen bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers zoals in de brochure staat vermeld. Deelnemers worden geplaatst op volgorde van binnenkomst van het Inschrijfformulier van de site of na telefonische aanmelding.

Betaling

Betaling dient plaats te vinden binnen 21 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging van Bovelander & Bovelander.
Bij reservering vanaf 3 weken voor aanvang van het kamp dient betaling plaats te vinden binnen 7 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging.
Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever in verzuim en behoudt Bovelander & Bovelander zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de annuleringskosten zoals vermeld onder het hoofdstuk Annulering van deze Algemene Voorwaarden.

Annulering

Bij annulering van de Overeenkomst worden per deelnemer de volgende kosten in rekening gebracht:
Bij annulering van de Overeenkomst tot 8 weken voor aanvang van het kamp is de Opdrachtgever 10 % van de gehele Kampsom verschuldigd aan Bovelander & Bovelander.
Bij annulering van de Overeenkomst tot 3 weken voor aanvang van het kamp is de Opdrachtgever 25 % van de gehele Kampsom verschuldigd aan Bovelander & Bovelander.
Bij annulering van de Overeenkomst na 3 weken voor aanvang van het kamp is de Opdrachtgever de gehele Kampsom verschuldigd aan Bovelander & Bovelander.
In geval van annulering is de Deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen. Er wordt dan € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.
De Opdrachtgever kan het annuleringsrisico afkopen tegen een vergoeding van 5% van de gehele Kampsom en € 2,00 administratiekosten per Deelnemer, zie hoofdstuk afkoop annuleringskosten.

Instructies en gedragsregels

De Deelnemer dient zich te houden aan alle redelijke instructies van Bovelander & Bovelander in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient de Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Bovelander & Bovelander nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
De Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door Bovelander & Bovelander in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Bovelander & Bovelander van (voortzetting van) het kamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de Deelnemer en tevens heeft de Deelnemer geen recht op terug betaling van de Kampsom.

Aansprakelijkheid van Bovelander & Bovelander

Behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Bovelander & Bovelander, is Bovelander & Bovelander niet aansprakelijk voor enige schade van de Opdrachtgever en/of de Deelnemer, hieronder begrepen doch niet uitputtend: zaken al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Bovelander & Bovelander als gevolg van diefstal, vermissing of beschadiging van (waardevolle) zaken die aan de Deelnemers toebehoren.

Aansprakelijkheid Opdrachtgever

De Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Bovelander & Bovelander en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - overtreding van de gedragsregels hieronder begrepen - begaan door de Deelnemer.
De Opdrachtgever zal Bovelander & Bovelander vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

Overmacht/Wijziging/Annulering Bovelander & Bovelander

Indien Bovelander & Bovelander door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Bovelander & Bovelander gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.
Onder overmacht wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan het kamp. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 70% van het maximaal aantal deelnemers per kamp zoals vermeld in de Bovelander & Bovelander brochure.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden na afloop van het kamp nog drie weken door Bovelander & Bovelander bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Bovelander & Bovelander gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een door hen gekozen organisatie.

Verzekering Deelnemer

Opdrachtgever en/of Deelnemer is verplicht voor de Deelnemer een reis- ongevallenverzekering, met bij voorkeur een uitgebreide sportdekking, af te sluiten gedurende de periode van het kamp.

Toepasselijk recht en geschillen

Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Haarlem.

Afkoop annuleringsrisico

Het is mogelijk het annuleringsrisico af te kopen tegen een vergoeding van 5% van de gehele Kampsom (plus € 2,00 administratiekosten), dit kan tot maximaal 10 dagen na inschrijving, maar niet later dan na 7 dagen voor het kamp worden afgesloten.
Uitkering wordt uitsluitend verleend bij annulering voor aanvang van het kamp indien er sprake is van een van de volgende omstandigheden:
- Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van de Deelnemer, familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van de Deelnemer.
- Een medisch noodzakelijke ingreep welke Deelnemer of hiermee samenwonende partner onverwacht kan ondergaan.
- Een zodanige blessure dat de Deelnemer op geen enkele wijze aan de hockeyactiviteiten kan deelnemen. Hierbij is overlegging van een doktersverklaring nodig.
Uitkering wordt verleend bij af-of onderbreking van het kamp, op basis van een verhoudingsgewijze vergoeding, van de Kampsom, over het aantal gehele, niet gebruikte dagen, indien de Deelnemer door ziekte, een ongeval, of ernstige blessure tijdens het kamp wordt getroffen.

Uitsluitingen

Bovelander & Bovelander verleent geen dekking in het geval van schade die direct of indirect verband houdt met molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en terreur.